Can you help?

Galgo noodfonds 2003!

14. 02. 2003

Onze liefdadigheidsstichting "Greyhounds in Need UK" ondersteunt momenteel zo'n 130 geredde galgo's, greyhounds en lurchers in Groot-Brittannië en het buitenland, met medische zorg, eten en onderdak totdat deze honden uiteindelijk geadopteerd worden. We hebben onzself verplicht deze zware verantwoording op ons te nemen en al onze inspanningen concentreren zich op het inzamelen van middelen om de zorg voor deze dieren te kunnen blijven bekostigen. Alleen al in Groot-Brittannië hebben we 22 galgo's in kennels en daar zullen er in april nog eens 30 bijkomen. Zonder extra fondsen is het voor ons onmogelijk nog meer honden op te nemen.De slechtste tijd van het jaar voor galgo's (de lokale spaanse greyhound) is nu, als het jachtseizoen eindigt. Duizenden honden, waarvan er velen nog erg jong zijn, worden letterlijk op straat gedumped. We schatten alleen al voor een stad als Madrid dat het om zo'n 1000 honden gaat. Iedere dag komen er meer en meer ontroerende berichten, smeekbrieven en -mailtjes van Spaanse vrijwilligers binnen die ons dringend om hulp vragen de galgo's die op straat zwerven op te vangen en uit de afschuwelijke "perreras" te houden. Dit zijn verblijven waar dieren omgebracht worden en ongewilde honden samengeperst zitten in de ijskou, meestal zonder water en eten en waar vaker gevechten uitbreken tussen de honden onderling. Velen hebben onbehandelde wonden en dragen ziektes die kunnen leiden tot een langzame pijnlijke dood. Het is hartverscheurend voor de spanjaarden die dit allemaal voor hun ogen zien gebeuren zonder dat ze in staat zijn te helpen. In wanhoop vragen ze ons of wij iets kunnen doen want de donaties van de spaanse gemeenschap zijn nagenoeg te verwaarlozen en zeker niet toereikend voor de hulp die nodig is.

Kunt u helpen ?

De totale kosten per hond zijn ongeveer 250 euro/dollars en het duurt ongeveer 6 to 8 weken van start tot finish, inclusief onderdak, vaccinaties, ontwormen, bloedtesten en strerilisatie, voorafgaand aan transport en adoptie. Als men de behandeling door een dierenarts zou uitstellen zou minder geld toereikend zijn voor een maand voedsel. Wij vragen de spaanse vrijwilligers om goede, schone en liefdevolle kennels te zoeken, zoals bij dierenpensions en fokkers waar voldoende ruimte, kennis en medische zorg voorhanden is.

We zullen proberen om voor u foto's en namen te verkrijgen van de honden die u verkozen heeft te steunen en ook waar ze momenteel verblijven en in welk land ze terzijnertijd geadopteerd worden, bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, etc ...

Als u graag wilt helpen, maak uw donatie dan over ten name van "Greyhounds in Need" met als omschrijving "Galgo Emergency Fund". Heeft u internetoegang dan kunt u ook online doneren (DONATE OnLine) via onze website. Wilt u cheques alstublieft richten aan ons hoofdkantoor in Greenways.

Online donaties:
Laat je geld 
harder renderen
voor ons !

Onz bankgegevens zijn: Barclays Bank, 71 High Street, Staines, Middx TW20 4PS UK
Rekeningnaam : Greyhounds in Need. Rekeningnummer No. 00176508 Sort Code 20-81-11


AANGAANDE DE MISHANDELING VAN GALGO'S, JACHTHONDEN EN ANDERE HUISDIEREN IN SPANJE.

Deel uw mening mee aan de relevante spaanse autoriteiten die eventueel een verandering zouden kunnen bewerkstelligen. Schrijf alsublieft beleefd en in het Spaans, naar de volgende personen. U zou bijgevoegd voorbeeld (zie onderstaande vertaling) kunnen gebruiken wat is samengesteld door de Britse liefdadigheidstichting "Greyhounds in Need" gebaseerd op de eensgezinde mening en bijdragen van verschillende spaanse dieractivisten, of u zou uw eigen brief kunnen schrijven. Er dienen twee examplaren verstuurd te worden, een voor iedere minister.


D. José Mª Michavila Núñez Uw adres
Ministro de Justicia
San Bernardo, 45 - 28071 Madrid
Fax: ** 34 91 390 22 77
e-mail: ministro@mju.es


D. José Mª Aznar
Presidente del Gobierno
Complejo de la Moncloa - 28071 Madrid
Fax: ** 34 91 390 02 17
e-mail: JMaznar@presidencia.gob.es

Edelachtbare minster president / Minister van Justitie

Spanje: Eeuwige Holocaust voor Dieren.

Ik begrijp dat in de nieuw herziene Strafwet het mishandelen van huisdieren strafbaar gesteld wordt. Alhoewel dit een zeer welkom initiatief is zou ik graag meer weten over de precieze strekking van dit wetsvoorstel.

Wordt naar uw mening onder mishandeling ook verstaan, dat duizenden honden die gebruikt worden voor de sport en de jacht, gedwongen worden te leven in onerbarmelijke omstandigheden om uiteindelijk op straat gedumped te worden, opgehangen of op gruwelijke wijze ter dood gebracht worden, op het moment dat ze van geen nut meer blijken voor hun eigenaren.

Ik ben van mening dat er NU een wijziging moet komen in de strafwet waarbij IEDERE MISHANDELING VAN EEN DIER als een strafrechtelijke overtreding wordt gezien.

Ter voorkoming van gaten in de wet en ter bevordering van een onweerlegbare interpretatie zouden bij de herziening van de strafwet ook dierenwelzijnorganisaties betrokken moeten worden om tot een consensus te komen, zoals ook herhaaldelijk bij de Minister van Justitie is voorgesteld door deze organisaties. De wet, of de regelgeving voortvloeiende uit deze wet, moet ondubbelzinnig en zonder dat enig verschil in interpretatie mogelijk is duidelijk maken welke officiële instanties belast zijn met de toepassing en naleving van deze wet en ook moet verzekerd worden dat deze instanties alle middelen tot hun beschikking krijgen om hun taak uit te voeren. Deze organen moeten ook de benodigde bevoegheden hebben om inspecties te kunnen uitvoeren bij, en regelgeving op te kunnen leggen aan dierenopvangcentra, asiels en kennels, ongeacht of deze privé of openbaar zijn, en bovendien op eigen initiatief tot vervolging kunnen overgaan zonder de noodzaak dat een derde partij een officiele klacht indiend, om zodoende overtreders strafrechtelijk aan de kaak te stellen.

Ik wil er u op wijzen dat Spanje voor wat betreft dierenbescherming als minst succesvolle land te boek staat in Europa en dat dierenmishandeling in landen als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kan leiden tot een gevangenisstraf van één jaar.


Ik zou graag uw persoonlijke mening weten in deze kwestie alsook de conclusies van uw ministeriële adviseurs.

Uw hoogachtend.


(Voor- en achternaam)


D. José Mª Michavila Núñez
Ministro de Justicia
San Bernardo, 45 - 28071 Madrid
Fax: ** 34 91 390 22 77
e-mail: ministro@mju.es

Señor Ministro de Justicia

España: Holocausto eterno para los animales

Según tengo entendido, en la nueva reforma del Código Penal el maltrato a los animales domésticos será tipificado como delito. Valoro positivamente esta iniciativa, pero deseo que me aclare el alcance de la misma:

Yo creo que es imprescindible la modificación del Código Penal para que todo MALTRATO ANIMAL sea DELITO YA.


Y para no dejar resquicios y ambigüedades en la Ley, el proceso de reforma del Código Penal debe ser participativo y contar con el consenso de las asociaciones proteccionistas, como han solicitado reiteradamente al Ministerio de Justicia. Dicha Ley, o el Reglamento que la desarrolle, debe definir claramente y sin espacio alguno para dudas o interpretaciones los organismos competentes en la diferentes Comunidades Autónomas, facultándoles para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su cumplimiento y ejecución. Dichos organismos deben contar con los poderes necesarios para inspeccionar y regular cómo viven y mueren los animales en perreras, refugios y cuadras caninas, bien sean éstos privados o públicos, y para actuar de oficio, iniciando los trámites legales necesarios para que se castiguen a los culpables de las transgresiones sin la necesidad de otras denuncias.

Le recuerdo que España está a la cola de Europa en protección animal y que países como Francia, Alemania, Austria, Italia, Suecia, Gran Bretaña y Suiza castigan el maltrato a los animales con penas privativas de libertad de hasta un año.

Me gustaría que me informase de su opinión personal al respecto y de cuáles son las conclusiones de la Comisión de estudio que depende de su Ministerio.
Atentamente,

Nombre y apellidosD. José Mª Aznar
Presidente del Gobierno
Complejo de la Moncloa - 28071 Madrid
Fax: ** 34 91 390 02 17
e-mail: JMaznar@presidencia.gob.es


Señor Presidente del Gobierno:

España: Holocausto eterno para los animales

Según tengo entendido, en la nueva reforma del Código Penal el maltrato a los animales domésticos será tipificado como delito. Valoro positivamente esta iniciativa, pero deseo que me aclare el alcance de la misma:

Yo creo que es imprescindible la modificación del Código Penal para que todo MALTRATO ANIMAL sea DELITO YA.

Y para no dejar resquicios y ambigüedades en la Ley, el proceso de reforma del Código Penal debe ser participativo y contar con el consenso de las asociaciones proteccionistas, como han solicitado reiteradamente al Ministerio de Justicia. Dicha Ley, o el Reglamento que la desarrolle, debe definir claramente y sin espacio alguno para dudas o interpretaciones los organismos competentes en la diferentes Comunidades Autónomas, facultándoles para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su cumplimiento y ejecución. Dichos organismos deben contar con los poderes necesarios para inspeccionar y regular cómo viven y mueren los animales en perreras, refugios y cuadras caninas, bien sean éstos privados o públicos, y para actuar de oficio, iniciando los trámites legales necesarios para que se castiguen a los culpables de las transgresiones sin la necesidad de otras denuncias.

Le recuerdo que España está a la cola de Europa en protección animal y que países como Francia, Alemania, Austria, Italia, Suecia, Gran Bretaña y Suiza castigan el maltrato a los animales con penas privativas de libertad de hasta un año.

Me gustaría que me informase de su opinión personal al respecto y de cuáles son las conclusiones de la Comisión de estudio que depende de su Ministerio.
Atentamente,

Nombre y apellidos